نقد معصوم «علیه السلام»
52 بازدید
موضوع: تبلیغ

نقد معصوم «علیه السلام»

1: معصوم کسی است که، خطا و اشتباه ندارد و از هر گونه عیب و گناه مصون و محفوظ است، از این روی، راهنمای دیگران و اسوه ی سایر مردم می باشد و قول و فعل و تقریرش، برای دیگران حجت است،

2: نقد در لغت و معنی عبارت است از تمیز و جدا کردن خوب از بد و سره از ناسره، بنا بر این، اگر ـ فقط ـ خوبیها یا بدیها، گفته شود، نقد نیست، بلکه متمایل به تملق و چاپلوسی است و یا حسادت و کینه ورزی است و مؤمن از هر دو فاصله دارد،

3: اگر دو مطلب فوق کنار هم قرار گیرد، بخوبی بدست می آید و فهمیده می شود که، نقد معصوم محال است و امکان ندارد، بلکه تناقض است، از معصوم غیر از خوبی صادر نمی شود و بدی و انحراف در او راه ندارد، تا این که، بتوان آن دو را از هم جدا کرد، و سایر مردم، بدون درنگ و تامل، باید از او تبعیت کنند،

4: مطلب گفته شده، غیر از واقعیت خارجی است، ممکن است در عالم خارج و واقعیت، کسانی باشند که، معرفت و درک عمیقی از معصوم نداشته باشند و در صدد نقد معصوم بر آیند و آن را انجام دهند و معصوم ـ هم ـ در شرایط خاصی، مانع نشود، همان گونه که، نافرمانی معصوم، حرام و از بزرگترین گناهان است ـ مع الوصف ـ انجام می گیرد.