آسیب شناسی تبلیغ
34 بازدید
موضوع: تبلیغ

آسیب شناسی تبلیغ

1.تبلیغ رسالت اصلی حوزه ها ی علمیه است،

2.مبلغ باید مجتهد باشد، تا بتواند احکام دین را بی واسطه بیان کند و از آن دفاع نماید،

3.افرادی که، وارد حوزه ی علمیه می شوند، پس از آن که، به مقام اجتهاد رسیدند، باید، برنامه ی کاری آینده خود را مشخص نمایند، برخی در حوزه بمانند و تدریس کنند و استاد و عالم پرورش دهند و برخی از حوزه خارج شوند و در جاهای دیگر منتشر شوند و بر اساس استعداد و ذوق و سلیقه ی خود، به تبیین دین بپردازند و آن را به گوش و دید مردم برسانند،

4.یکی از مراکز مهمی که، می توان تبلیغ نمود، مسجد است، مسجد سنگر دین است و باید آن را حفظ نمود،

5.مسجد، یک محل عمومی است که، از هر صنفی و قشری وارد آن می شود و امام جماعت آن مسجد، باید عالم و مجتهد و آگاه به زمان و مکان باشد، تا بتواند نیاز علمی مردم را پاسخ مناسب دهد،

6.شرایط گفته شده ـ در بند 5 ـ لازم است و کافی نیست، امام جماعت باید وقت کافی داشته باشد، تا بتواند وظیفه ای را که، بر عهده دارد انجام دهد،

7.مردم کوچه و بازار تشنه ی تبلیغ هستند و اگر امام جماعتی همه ی ظرفیت علمی و جسمی و زمانی خودش را ، برای تبلیغ صرف نماید، شنونده دارد و کارش و تبلیغش به هدر نمی رود،

8.در مقابل امام جماعت و مبلغ هزینه هایی برای زندگی دارد، که مردم آن مسجد نمی خواهند و یا نمی توانند، تأمین کنند،

9.دو راه بیشتر وجود ندارد: یکی به همین صورتی که، هست، امام جماعت فرصت لازم برای ارشاد مردم مسجد ندارد، و کارهای دیگری ـ نیز ـ انجام می دهد و تبلیغ ضرر می بیند و ضعیف می شود و جامعه و نسل جوان رو به تحلیل و نابودی می رود، دوم راهی که، باید باشد و آن این است که، امام جماعت و مبلغ تامین شود، تا بتواند وظیفه ی خودش را به صورت اتم و اکمل انجام دهد.

10.امام جماعت یک مثال است، مطالب گفته شده، مربوط به مبلغ است، در هر موقعیت و جایگاه و عنوانی که، دارد.