نقدی بر مکتب تفکیک2
40 بازدید
موضوع: کلام

نقدی بر مکتب تفکیک 2:

1- اهل تفکیک می گویند: «برای فهم حقایق عالم، لازم است به خدا و رسول و عترت، مراجعه نمود، زیرا اینها خطا ناپذیر هستند و حقایق را، آن گونه که، هست بیان می کنند. »

2- در جواب گفته می شود: عرفان و فلسفه و ادبیات و منطق و سایر علوم قرآنی و اسلامی، در خدمت قرآن و معارف "اهل البیت علیهم السلام" هستند و وسیله ای می باشند برای فهم دقیق قرآن و سنت و تفکیک بین فهم قرآن و معارف دینی و این علوم امکان ندارد و میسور نمی باشد، بسیاری از مفاهیمی که، در کتاب و معارف "اهل البیت علیهم السلام" وجود دارد  مثل فقر وجودی که، در دعای عرفۀامام حسین "علیه السلام" وجود دارد  در پرتو فلسفه، تبیین روشنتری دارد و صحیح است که، کلام خدا و رسول خطا نا پذیر است، ولی برداشت و فهم ما خطا پذیر است،

3- اهل تفکیک می گویند: «فهم فلاسفه و عرفا در تفسیر هستی و وجود، مختلف و متفاوت است و یکدیگر را تخطئه می کنند. »

4- در جواب گفته می شود: این ضعف و نقص وجود دارد، ولی منحصر به علم معقول  فلسفه و عرفان  نیست و در برداشت از کتاب سنت و معارف "اهل البیت علیهم السلام"  نیز وجود دارد، بلکه، بیشترین اختلاف و تفاوت در نظر، در فقه و اصول و علم حدیث وجود دارد و هر کسی بر اساس ذوق و سلیقۀخودش، مطلب و نظرش را، می گوید و دیگری را، متهم به اشتباه و خطا، می کند،

5- اهل تفکیک می گویند: در بسیاری از موارد، فهم عارف و فیلسوف، با تعالیم اسلام مغایر است، با این حال، فیلسوف و عارف معتقد است که، فهم او عین دین اسلام است. »

6- در جواب گفته می شود: این که، می گویند: « با تعالیم اسلام مغایر است. . . » اول کلام و بحث است و مصادرۀبر مطلوب است و فهم اهل معقول، هم ممکن است مغایر اسلام باشد، آن گونه که، اهل تفکیک می گویند و هم ممکن است مطابق اسلام باشد، آن گونه که، عارف و حکیم می گوید و این کلام در سایر علوم اسلامی  نیز  وجود دارد.