نقدی بر مکتب تفکیک 4
36 بازدید
موضوع: کلام

نقدی بر مکتب تفکیک 4

1- اهل تفکیک می گویند: « بین علت و معلول سنخیت وجود ندارد و کلام فلاسفه در این زمینه باطل است. »

2- وجه بطلان برای من روشن نیست و تالی فاسد "سنخیت" در نظرم مبهم است، علت مؤثر در معلول است و برای این تأثیر باید شرایط خاص و مناسب هر دو محقق باشد و یکی از آن شرایط "سنخیت" است و مراد از "سنخیت" این است که، باید بین "علت و معلول" ارتباط وجود داشته باشد، تا اینکه آن تأثیر حاصل شود، اگر بخواهد در زمینی زراعت حاصل شود، لازم است خاک و آب و هوای مناسب وجود داشته باشد و هر زراعتی نمی تواند در هر شرایط آب و هوایی به عمل برسد، اگر "سنخیت" را انکار کنیم باید در هر شرایطی، هر زراعتی قابل تولید و ایجاد باشد و هر معلولی از هر علتی حاصل شود، جو بکاریم و گندم درو کنیم و لوبیا کاشته شود و چغندر برداشت شود و در دنیا کار زشت انجام دهیم و جایگاه ما در آخرت، بهشت برین باشد در صورتی که، چنین نیست "گندم ز گندم روید جو زجو" گندم با گندم ارتباط و سنخیت دارد و جو با جو و بهشت با اعمال صالح ارتباط دارد و دوزخ با رفتار طالح سنخیت دارد و هماهنگ می باشد، وجود معلول وجود است و با وجود سنخیت دارد، نه با عدم و عدم با عدم تناسب دارد نه با وجود و هیچکدام ناشی از دیگری نیست و این ملاک و معیار در همۀموارد از علت و معلول وجود دارد و تالی و لازم فاسدی بر او بار نمی شود و ارتباطی با کفر و عصیان ندارد.