نقدی بر مکتب تفکیک 7
58 بازدید
موضوع: کلام

نقدی بر مکتب تفکیک 7

1- منسوب به مکتب تفکیک است: « فیلسوف معتقد است که، نفس همانند عقل مجرد محض و بسیط مطلق است، در حالی که، چنین نیست و روح مرتبه ای از عالم ماده است، با ویژگی های متفاوت و برتر. »

2- ای کاش معین می شد که، مراد از فیلسوف کیست؟ تا مکتب او و منشش دقیقاً، بر رسی شود،

3- چنین اعتقادی در فلسفۀاسلامی که، به دست ما رسیده است و میراث امثال مرحوم "ملا صدرا" می باشد، وجود ندارد و لا اقل من ندیده ام و کتب فلسفی موجود است و مراجعه شود، تا حقیقت روشن شود،

4- بین عقل و نفس از دیدگاه، فلسفۀرایج و دارج، فرق واضح و روشنی وجود دارد، شباهت کامل بین آنها وجود ندارد،

5- عقل در مقام ذات و فعل مجرد است و مرتبۀکامل نفس می باشد،

6- نفس در مقام ذات مجرد است و در مقام فعل مادی است و از طریق بدن که، وسیله ایست در اختیار او، کارش را انجام می دهد و به کمال و نقص می رسد،

7- نفس در مقام حدوث مادی است و در مقام بقاء مجرد است و مرتبۀکامل بدن است،

8- بدن و نفس و عقل در طول هم هستند و با هم تناسب و سنخیت دارند و هر سه مراحل یک حقیقت و واقعیت می باشند،

9- نفس و عقل بسیط محض و مطلق نمی باشند و هر کدام محدود و مقید هستند، مرکب از وجود و عدم هستند، به این معنی که، بهره ای از وجود دارند، ولی مطلق نمی باشند و مالک همۀکمالات وجودی، نمی باشند،

10- تجرد محض و بساطة مطلق، منحصر در ذات اقدس اله می باشد، او است که، قیدی ندارد و بسیط مطلق و مجرد محض است، وجودش بی حد و حصر است، بی نهایت می باشد و هیچ گونه تر کیبی و قیدی در او راه ندارد و برایش متصور نمی باشد، غنای مطلق و صمد و واجب الوجود می باشد، خیر محض و نور مطلق می باشد.