موضوع علم فقه
41 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2012 9:41:00 AM
موضوع: فقه و اصول

موضوع علم فقه

موضوع در علم فقه عبارت از " فعل مکلف " است، زیرا در این علم، از احکام خمسه ـ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه ـ بحث می شود، و این احکام عارض بر " فعل مکلف " می شود و از حالات و خصوصیات آن، محسوب می گردد.

مراد از " فعل مکلف "

یک معنای عام و شاملی است که، تمام افعال انسان را در بر می گیرد، اعم از فعل ظاهری ـ همانند خوردن و آشامیدن و غیر آن ـ و فعل قلبی و رفتارهای درونی ـ همانند محبت و حسادت و سایر اخلاقیات ـ از این رو " علم فقه " یک علم گسترده ای است که، هیچ علمی به گستردگی آن وجود ندارد و سعادت انسان در دنیا و آخرت در گرو عمل به آن می باشد، به همین سبب آن را " اشرف علوم " نامیده اند و حق هم همین است؛ بنا بر این، باید گفت: " علم اخلاق " زیر مجموعه و داخل در " علم فقه " است، ولی عده ای، گمان نموده اند، این علم و برخی از علوم مشابه آن، خارج از " علم فقه " است، و این گمان صواب نیست و با واقع فاصله دارد،البته، این مطلب بر نگارنده، مخفی نیست که، " فعل مکلف " حالات و عوارضی غیر از " احکام خمسه " نیز دارد و به آن اعتبار، امکان دارد که در علم دیگری قرار بگیرد.