موضوع علم
44 بازدید
تاریخ ارائه : 8/18/2012 10:19:00 AM
موضوع: فقه و اصول

موضوع علم :

موضوع در هر " علم " عبارت است، از چیزی که در آن از حالات و عوارض او بحث می شود،

مثال: در " علم پزشکی " از حالتهای " بدن "  ـ همانند " صحت و مرض " ـ بحث می شود، بنا بر این، موضوع این علم، " بدن " انسان است و در " علم فقه " از عوارض فعل مکلف ـ مانند وجوب و حرمت ـ صحبت می شود، پس موضوع " علم فقه » " فعل " مکلف است؛

از این روی، براحتی، می توانید، موضوع هر " علمی " را به دست آورید.