باید حر و آزاد باشد
32 بازدید
تاریخ ارائه : 8/27/2012 11:43:00 AM
موضوع: فقه و اصول

در برخی تکالیف، مانند وجوب " حجة الإسلام " و وجوب " زکاة الفطرة " حریّت شرط است و امثال این دو حکم برای " عبید " وجود ندارد، ولی نوشتن این شرط، در " رساله های عملیه " که برای توده های مردم نوشته می شود، و با این اصطلاحات بیگانه هستند، و در زمان فعلی که " عبدی " وجود ندارد، مناسب نیست، و توضیح آن، برای آنها مشکل و نا مأنوس است، و بهتر است که این " شرط " فقط در کتابهای درسی و علمی، بیان شود.