حج واجب و مستحب.
52 بازدید
تاریخ ارائه : 10/9/2014 1:22:00 PM
موضوع: فقه و اصول

حج واجب و مستحب:

بسیاری از مردم، فکر می کنند که، " حج " بر آنها واجب شرعی است، بنا بر این، پول به حساب می ریزند، و در نوبتهای طولانی قرار می گیرند، در صورتی که، چنین نیست، و حجی که بجا می آورند،" حج " مستحب است، و اگر مستطیع شوند، باید ـ از نو ـ حج واجب بجا آورند، و آن حج سابق کافی نیست، برای اینکه این مطلب واضح شود، لازم است که، شرط وجوب " حَجّة الاسلام " یعنی " استطاعت شرعیه " تبیین شود.