خمس بر چه کسانی واجب است ؟
313 بازدید
تاریخ ارائه : 10/30/2012 7:28:00 PM
موضوع: فقه و اصول

" خمس " بر چه کسانی واجب است ؟

یکی از موارد مهم وجوب " خمس "، خمسی است که از راه " تجارت و کسب " بر عهده ی انسان می آید، موارد دیگر آن باید در " رساله های عملیه " مطالعه شود،

اگر کسی، منبع در آمدی داشته باشد، و این در آمد در حد " کفاف " زندگی اش باشد، یعنی به گونه ای باشد که، بتواند نیازهای مناسب خود و خانواده اش را، بر آورده کند و " فقیر " نباشد، خمس بر او واجب نیست، اما اگر" در آمد " شخصی، بیشتر از این مقدار بود و زاید بر زندگی " متعارفش " بود، لازم است، خمس " مقدار زاید را "، پرداخت نماید، برای توضیح بیشتر، به یاد داشت " مراد ازفقیر در فقه چیست ؟ " مراجعه شود.

در میان مردم، مشاهده می شود که، بسیاری از آنها، " خمس " بر " عهده شان " واجب است، ولی، پرداخت نمی کنند، و در مقابل، برعهده ی برخی از آنها، " خمس " نیست، ودر واقع " فقیر " هستند، و از آنها " خمس " گرفته می شود، و این ناشی از آن است که، مسئله ی " خمس " در میان مردم، درست تبیین نشده است.