" حج مستقر "
66 بازدید
تاریخ ارائه : 10/22/2012 7:39:00 PM
موضوع: فقه و اصول

" حج مستقر "

اگر شخصی، " استطاعت شرعی " داشته باشد، و " حج "

را بجا نیاورد، در این صورت " حج " بر او " مستقر "

می شود، و در اولین فرصت امکان ـ حتی اگر

" استطاعت شرعی نداشته باشد ـ باید، آن را انجام دهد،

و در صورتی که، نتوانست انجام دهد و یا " عصیان "

نمود و انجام نداد، لازم است " وصیت " کند که، پس از

مرگش، از " اصل مالش " نائب بگیرند تا "حج "  را،

انجام دهد، و اگر " وصیت " نکرد و " ورثه " می دانند

که، بر ذمه ی " میت " حج وجود دارد، باید از

اصلِ مالِ میت، مخارج " حج " را تامین کنند، برای

توضیح بیشتر، به یاد داشت " استطاعت شرعی " مراجعه

شود.