" استطاعت عقلی "
65 بازدید
تاریخ ارائه : 10/24/2012 8:23:00 PM
موضوع: فقه و اصول

" استطاعت عقلی "

استطاعت بر دو قسم است :

الف : " استطاعت شرعی "

 در یاد داشتی تحت همین عنوان، توضیحش گذشت، و با

بود او " حج " بر مکلف واجب می شود؛

ب : " استطاعت عقلی "

مراد از آن، این است که، کمترین استطاعت و توان مالی،

بدنی، زمانی و امنیتِ راه، برای انجام " حج " موجود باشد،

به گونه ای که، با کمتر از آن، نمی توان " اعمال حج " را

انجام داد، در این صورت " حج " واجب نیست، مگر اینکه

از پیش، بر او " مستقر " شده باشد، در این حالت، باید آن

را ـ اگر چه زحمت فراوان دارد ـ انجام دهد، و اگر " حجِ

مستقر " بر عهده ی او، وجود نداشته باشد، می تواند " حجِ

مستحبی " بجا آورد، و پس از آن، اگر " مستطیع شرعی "

شد، " حج " بر عهده و ذمّه ی او واجب می شود.