موضوع فلسفه
70 بازدید
تاریخ ارائه : 11/6/2012 7:31:00 PM
موضوع: فلسفه

موضوع فلسفه چیست ؟

موضوع فلسفه، وجود است، زیرا در این علم از احوالِ وجود

ـ همانند کثرت ، وحدت ، تشکیک ، بساطت ، استقلال ، ربط

، علیت و معلولیت ، حدوث و قدم و غیر آن ـ بحث می شود.