اصحاب فتنه
81 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 7:21:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

اصحاب فتنه:

 برای روشن شدن «اصحاب فتنه» چند مطلب، لازم است، بیان شود:

ا : امام علی "علیه السلام " می فرماید :

« کن فی الفتنة کابن اللبون، لا ظهر فیرکب ، ولا ضرع فیحلب».[1]

2 : توضیح لغات مشکل

«فتنه : امتحان ، آزمایش نمودن ، آتش بر افروختن ، اضطراب و آشوبی که در جامعه بر قرار می شود؛

ابن لبون : بچه شتری است که، نر باشد و داخل در سال سوم شده باشد و ممکن است، مادرش بچه دیگری را به دنیا آورده و شیر می دهد؛

 و اگر ماده باشد، به آن "بنت لبون " گفته می شود؛

ظهر : پشت در مقابل شکم؛

 ضرع : پستان ؛

3 : ترجمه :

نثر :

« در هنگام فتنه وآشوب چون شتر دو ساله باش که نه بار کشد ، ونه شیر دهد»؛

نظم :

« در فتنه چنان باش که بارت ننهند

 وز دست وزبانت استعانت نبرند

 زین آتش تند در حذر باش وبهوش

 تا مدّعیان رند جانت نخرند »[2

 4 : غرض و حاصل مراد امام "علیه السلام " این است :

مواظب باشید در آشوبهای اجتماعی، طعمه دیگران نشوید و در تور آنها قرار نگیرید، سکه ی فتنه دو جهت و سمت دارد،

در یک جهت افراد جاهلی قرار دارند که، دوشیده می شوند، و بر گرده ی آنها سوار می شوند،

و در سمت و سوی دیگر، افراد ظالم و سود جویی هستند که، سواری می گیرند و شیر سمت دگر را می دوشند،

و شخص زیرک و باهوش کسی است که، در هیچ کدام از این دو روی سکه قرار نمی گیرد، و نمی گنجد،

شناخت این دو گروه، در هر فتنه ای، برای اهل معرفت و بصیرت، به راحتی امکان دارد، ولی دیگران به خطا و اشتباه می روند، و ملحق به یکی از طرفین می شوند.


[1] . نهج البلاغة 4 : 3، شیخ محمد عبده، چاپ اول، سال چاپ 1412 – 1370.

[2] . منهاج البراعة، شرح نهج البلاغة ، حبیب الله هاشمی خوئی، جلد 21 ، صفحه ی 7 – 9.