در سوگ اربعین
59 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 7:20:00 PM
موضوع: تبلیغ

در سوگ اربعین:

گر چهل شب برسد            مصیبت به نهایت برسد

گر غمی بر جان رسد         جان به جانان برسد

گر یتیم و داغ و آه بینی       جان به پایان برسد

گر غم زینب بدانی            مه تابان به پایان برسد

                                        رهگذر