هنر چیست و هنر مند کیست؟
112 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 7:19:00 PM
موضوع: سایر

هنر چیست و هنر مند کیست:

 مراد از هنر آن است که، یک واقعیتی را به بهترین صورت بیان کنیم

و هنر مند کسی است که، وارد بازار شود و بتواند ـ بدون آنکه مغبون شود ـ چیزی را خریداری نماید.