علم و قطع
94 بازدید
تاریخ ارائه : 10/9/2014 1:12:00 PM
موضوع: فقه و اصول

علم و قطع:

 علم، یعنی انکشاف واقع ـ آن گونه که هست ـ پیش عالم، بنا بر این، علم همیشه مطابق واقع است و خطا و اشتباه در او راه ندارد،

قطع، یعنی جزم و اعتقاد راسخ و یقینی به یک واقع، به گونه ای که احتمال خلاف آن را نمی دهیم و ممکن است طبق واقع باشد ـ این همان علم است ـ و ممکن است خلاف واقع باشد ـ این جهل مرکب است ـ

بنا بر این نسبت بین آن دو «عموم و خصوص مطلق » است و آنچه در کتب اصولی محل بحث است و از حجیت آن بحث می شود، قطع است نه علم، ولی ـ گاهی اوقات ـ خلط مبحث می شود و علم در جایگاه قطع قرار می گیرد.