رحم در اصطلاح فقهی
83 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 7:17:00 PM
موضوع: فقه و اصول

رحم در اصطلاح فقهی:

 عبارت است از افرادی که از راه ولادت شرعی، به هم می رسند و از یک رحم به دنیا آمده اند و خویش و قوم محسوب می شوند، در این جا چند نکته هست:

1: ممکن است واسطه ای نباشد، ـ همانند دو برادر ـ و یا یک واسطه باشد، ـ مانند دو پسر عمو ـ یا واسطه بیشتر باشد ـ مثل دو نوه ی عموـ و تا زمانی که، عرف مردم، حکم به اتصال و خویشاوندی می کند، رحم وجود دارد،

2: در رحم فرقی بین رحم پدری و رحم مادری نیست،

3: ممکن است رحم، مَحرَم باشد ـ مثل خواهر و برادر ـ و ممکن است نا محرم باشد ـ مانند دختر عمو و پسر عموـ .