مراتب رحم
62 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 1:40:00 PM
موضوع: فقه و اصول

مراتب رحم

1: رحم مراتب دارد و برخی از آنها نسبت به برخی دیگر نزدیکتر می باشند و در قرآن م جید در دو آیه به آن تصریح شده است، خداوند " تعالی " می فرماید:

«أولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ»[1]

2: مراتب رحم سه مرتبه است:

الف: پدر و مادر و فرزند و فرزند فرزند و هرچه پایین رود،

ب: اجداد پدری و مادری، و هرچه بالا رود و برادران و خواهران و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان و هرچه پایین رود،

ج: عموها و عمه ها و فرزندان آنها، هرچه پایین رود و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها، هرچه پایین رود

[1]. أنفال: 75 ، الأحزاب: 6.