حکم رحم
79 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2014 11:25:00 AM
موضوع: فقه و اصول

حکم رحم

ارتباط با محارم و خویشاوندان از واجبات اکید است و در اسلام به آن سفارش فراوان شده است، در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

1: همان گونه که، محارم و اقارب، شدت و ضعف و قُرب و بُعد دارند، ارتباط با آنها ـ نیز ـ کم و زیاد دارد، مثلا ارتباط با پدر و مادر لازمتر و بیشتر از ارتباط با عمو و دایی می باشد،

2: مصداق و معیار در ارتباط، به عرف و دید مردم بر می گردد و برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه شود و در برخی موارد می توان با یک سلام کردن و یا دست تکان دادن و یا دادن یک لیوان آب و یا یک احوال پرسی ساده، این واجب بزرگ الهی را انجام داد،

3: قطع رحم در مقابل وصل رحم قرار دارد و از گناهان کبیره است و نمی توان ارتباط با اقوام را قطع نمود،

4: در مقابل قطع رحم،نمی توان قطع ارتباط کرد، بلکه باید ارتباط ـ به هر صورت ممکن ـ بر قرار باشد،

5: صله ی رحم سبب زیادی عمر و آبادی شهرها و بِلاد می شود و در مقابل قطع رحم سبب نقصان عمر و بی برکتی می شود،

6: آثاری که بر صله ی رحم و قطع آن، بار می شود، تکوینی و وضعی است و منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلکه در میان کفار ـ نیز ـ جاری و ساری است.