چرا انکار فلسفه ؟!!!!
76 بازدید
تاریخ ارائه : 9/30/2014 9:51:00 AM
موضوع: فلسفه

چرا انکار فلسفه؟!!!

برخی افراد با فلسفه مخالف هستند و آن را کوچک می شمرند و در برخی موارد به سخریه می گیرند و به فیلسوفان اهانت می کنند، من به عنوان کسی که، دانش آموخته ی این علم و آشنای به مسائل آن هستم و آن را تدریس می کنم، لازم است به چند مطلب اشاره کنم:

1: برخی از این افراد، خودشان فلسفه را نخوانده اند و از آن بی اطلاع هستند، پس چگونه آن را انکار می کنند، چیزی که، معلوم نمی باشد، نه می توان اثبات نمود و نه می توان انکار کرد،

2: برخی از کسانی که، حمله به دین می کنند و شبهه پراکنی می کنند، فلسفه خوانده و از اصطلاحات فلسفی استفاده می کنند، اگر عالمان دین که، وظیفه ی آنها حفظ شریعت است، فلسفه بلد نباشند، چگونه می توانند، به این دسته از شبهات پاسخ دهند؟

3: سحر از محرمات بدیهی و از گناهان کبیره است و اگر کسی آن را حلال بشمارد، کافر و مرتد و از دین خارج است، ولی اگر ساحری پیدا شد و گفت: من پیامبر هستم و با سحر و جادو ـ به عنوان معجزه ـ مردم را دنبال خود کشاند و آنها را فریب داد و از هیچ راهی نتوان با او مقابله نمود الا با سحر، در این صورت اجماع داریم که، عده ای باید، سحر را یاد بگیرند و با چنین شخصی مقابله کنند و ثابت کنند که، او ساحر و کاذب است نه پیامبری که، معجزه دارد، حال سؤال این است که، آیا فلسفه از سحر بدتر است؟ مسلم است چنین نیست، پس چرا عده ای با خواندن فلسفه مخالفت می کنند و جلوی تدریس آن را می گیرند و آن را ـ مطلقا ـ حرام تلقی می کنند؟

4: هر کسی صلاحیت خواندن فلسفه را ندارد، بنابر این باید افرادی ـ با ملاک و معیار دقیق ـ گزینش شوند و این علم را فرا گیرند و خودشان را برای دفاع از دین و شریعت آماده کنند، البته این کلام منحصر به آموختن فلسفه نیست، بلکه همه ی علوم و فنون، اسلامی و غیر اسلامی، عقلی و نقلی، حقیقی و اعتباری، چنین است و هر کسی، صلاحیت آموختن و فراگیری آنها را ندارد، بلکه، پیرامون افرادی که، داوطلب آموختن علمی و فنی هستند، تحقیق می شود و از آنها امتحان مناسب گرفته می شود و در صورت احراز صلاحیت، شروع به آموختن و آموزش می کنند.