تشکر
84 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2014 7:13:00 PM
موضوع: سایر

تشکر:

بر نگارنده لازم و ضروری است که، فرصت را غنیمت شمرده و در این «دل نوشته» از مدیریت محترم «پایگاه اندیشوران» و تمام عزیزانی که، دست اندر کار این پایگاه عظیم هستند و در این راه تحمل زحمت می کنند، تشکر و قدر دانی کنم، خداوند "تعالی" از طریق شما، به من و امثال من، توفیق عنایت نمود،تا بتوانیم دل نوشته هایمان را، از بهترین راه، ـ در یک فضای مجازی سالم و مقدس ـ به مخاطبان خود عرضه کنیم و

تا اندازه ای خاص، رسالت تبلیغی خودمان را انجام دهیم، امید واثق دارم که، خداوند "علی اعلی" هر روز بر توفیقاتتان بیفزاید.