وجوب حج
66 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2014 4:31:00 PM
موضوع: فقه و اصول

وجوب حج:

1: اگر کسی ـ شرعا ـ مستطیع باشد، حج بر او واجب می شود و باید به حج برود؛

2: وجوب حج، از ضروریات دین است و کتاب و سنت قطعی دلالت بر آن دارد؛

3: اگر شخص مستطیع، آن را ترک کند، مرتکب گناه کبیره شده است و اگر به تاخیر اندازد، ترک واجب نموده است؛

4: اگر کسی وجوبش را ـ بدون هیچ شبهه ای ـ انکار کند، مرتد و کافر است؛

5: حَجّةُ الإسلام ـ در طول عمر ـ فقط یک بار واجب است و ممکن است، غیر از آن، به سبب، نذر و نیابت و اجاره و امثال آن ـ نیز ـ واجب شود؛

6: وجوب حَجّةُ الإسلام، وجوب فوری است و باید در اولین فرصت امکان، مقدماتش فراهم شود و به انجام رسد و اگر ـ با وجود استطاعت ـ انجام نگرفت، مستقر می شود و در سالهای پس از آن باید محقق شود، اگر چه، استطاعت شرعیه را از دست داده باشد؛

7:غیر از حجی که، واجب است ـ حجة الإسلام و حجة الأسباب ـ حج مستحب است.