شرایط وجوب حج
72 بازدید
تاریخ ارائه : 10/28/2014 4:40:00 PM
موضوع: فقه و اصول

شرایط وجوب حج:

حَجَّةُ الإسلام ـ با وجود شرایط ذیل ـ برای انسان در طول عمر یک بار واجب می شود:

1: بالغ باشد؛

2: عاقل باشد، بنا بر این بر دیوانه ـ ادواری یا اطباقی ـ حج واجب نمی شود؛

3: حر باشد، البته در زمان کنونی، عبد مصطلح فقهی وجود ندارد و همه آزاد هستند و این شرط مربوط به دوران برده داری بوده و چه بهتر که این شرط از رساله های عملیه که، برای توده های مردم نوشته می شود، حذف شود؛

4: استطاعت شرعی وجود داشته باشد و آن بر چهار قسم است:

الف: مالی، یعنی هزینه ی رفت و برگشت را ـ به طور متعارف ـ داشته باشد؛

ب: بدنی، به این معنی که، از نظر جسمی توان رفتن و آمدن و اعمال حج را، داشته باشد؛

ج: راه، یعنی این که، راه باز باشد و بتواند به مکه رود؛

د: زمانی، یعنی فرصت کافی، برای انجام اعمال حج، داشته باشد و خلاصه ی معنای استطاعت شرعی آن است که، از نظر شرعی توان انجام اعمال حج را داشته باشد.