تعداد فرزندان
102 بازدید
تاریخ ارائه : 11/19/2014 8:56:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

تعداد فرزندان:

      برخی می گویند: دو تا بچه کافی است؛

برخی می گویند: یک فرزند بس است؛

اخیرا بعضی ها فرموده اند: حداقل لازم است، سه فرزند داشته باشیم؛

اسلام می فرماید:

داشتن فرزند دایر مدار "تربیت" است، یعنی هرچه می توانی تربیت کنی ـ تربیت اسلامی با همه ی ریزه کاری ها ـ فرزند بیاور، یکی، دو تا، سه تا...