تبلیغ و اجتهاد
85 بازدید
تاریخ ارائه : 12/7/2014 3:18:00 PM
موضوع: تبلیغ

تبلیغ و اجتهاد :

 مبلغ دینی، به دو گونه می تواند عمل نماید:

الف: ناقل فتوای مراجع دینی باشد، در این صورت اجتهاد لازم نیست، بلکه لازم است که، به اندازه ای فضل و کمال و علم و دانش، داشته باشد تا فتوی مجتهد و مرجع را، خوب درک کند و بتواند آن گونه که هست ـ به دون کم و زیاد نمودن ـ آن را به سمع و بصر، مقلد برساند،

این نوع از تبلیغ لازم است ولی کافی نیست؛

ب: فراتر از نقل عمل کند و آیه و روایت بخواند و تاریخ بیان کند و از عقاید و فقه دفاع قابل قبول داشته باشد و مخاطب خودش را مجاب نماید و نسبت به سخنرانی و منبر خودش، پاسخگو باشد، نه این که، تسلیم مخاطب شود و با نمی دانم و حواله دادن به این کتاب و آن کتاب و این شخص و آن شخص، شنونده را معطل خودش نماید،

 در این صورت دوم، مسلم است که، مبلغ باید ادیب و فیلسوف، متکلم و فقیه و مجتهد باشد و الا ضررش بیشتر از نفعش می باشد و صرف ملبس بودن به لباس اهل علم کافی نیست و پیش شرط این نوع از تبلیغ، استعداد قوی و پشتکار زیاد و توفیق الهی می باشد و هر کسی نمی تواند، این وظیفه ی مهم را، بر عهده بگیرد.