فلسفه و راه طولانی
72 بازدید
تاریخ ارائه : 12/28/2014 10:29:00 AM
موضوع: فلسفه

فلسفه و راه طولانی:

گفته آمد: «برخی از افراد، سالها فلسفه می خوانند و هدف از خواندن آن را نمی دانند.»

افرادی که، فلسفه می خوانند بر دو گروه هستند:

الف: کسانی که، ذوق فلسفی ندارند و از روی جبر و فشار محیط و اطراف به این رشته، روی آورده اند، این افراد مشمول گفتار بالا هستند و تا آخر که، فلسفه بخوانند، راه به جایی نمی برند و چه بهتر که، خواندن فلسفه را، رها کنند و به شغل دیگر و اقلیمی دگر راه یابند؛

ب: افرادی هستند که، ذوق فلسفی دارند و سرشت آنها با فلسفه گره خورده و مزه ی شیرین و جاذب این علم شریف، در وجودشان رخنه نموده است، این اشخاص ـ مسلماً ـ مصداق گفتار فوق الذکر قرار نمی گیرند و از آن فاصله دارند، بلکه، بر عکس، در هر صفحه و ورقی از کتابهای فلسفی که، می خوانند، نتیجه می گیرند و وجودشان و روحشان ـ از مباحث مربوط به اصل وجود ـ سیراب می شود و هر روز فربه و بالنده تر می شوند.