کتابهای دو گانه
59 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2015 8:41:00 AM
موضوع: فقه و اصول

کتابهای دو گانه :

 1: برخی از ماشینها دو گانه سوز ـ بنزین و گاز ـ هستند و این خصوصیت مزایایی دارد:

 اگر یکی نایاب شد از دیگری استفاده می شود و اگر تمکن مالی نبود از سوخت ارزان می توان بهره برد، مزایای دیگری را ـ نیز ـ می توان تصور نمود؛

2: برخی از کتابها ـ نیز ـ دو گانه هستند، بدون این که، خواننده متوجه شود، پول و شهرت، مال کسی است که، کتاب به اسم او نوشته می شود و زحمت نوشتن و تحقیق مربوط به شخصی است که، توان مالی ندارد و گمنام است، نویسنده از مال و شهرت دیگری استفاده می کند و مشهور متمکن از زحمت و رنج دیگری و این دو با هم تعامل دارند و همکاری می کنند؛

3: فروشنده ی ماشین از اول، به خریدار اعلام می کند که، ماشین دو گانه سوز است و خریدار با چشم باز و طیب خاطرـ اگر خواست ـ خریداری می کند؛

4: اگر در نوشتن کتاب دو گانه ـ نیز ـ مانند ماشین دو گانه عمل شود، مانعی نیست، چه مانعی هست که، یک نویسنده ای با استفاده از سرمایه ی دیگری، یک اثر علمی را پدید آورد و در اول کتاب، این مطلب را بنویسد و خواننده را از آن آگاه نماید؟ ولی اگر اعلام نشود و کتاب به اسم دیگری چاپ شود، آیا این غش در معامله نیست؟ آیا این عمل ـ در نزد وجدان سالم ـ قابل قبول است ؟ و آیا با این کتاب می توان " تقرب الی الله " حاصل نمود؟.