حج عمره
265 بازدید
تاریخ ارائه : 2/5/2015 11:15:00 AM
موضوع: فقه و اصول

حج عمر :

 1: یکی از اعمال عبادی "حج" است؛

2: "حج" در لغت به معنی "مطلق قصد" است، ولی در اصطلاح فقهی، نقل داده شده است به یکی از مصادیق خاصش و آن قصد "بیت الله الحرام" می باشد و به این نقل "منقول شرعی" گفته می شود و در حال حاضر، وقتی "حج" گفته می شود، همین معنی خاص مراد است؛

3: "حج" مجموعه ای از اعمال مخصوص و معینی است که؛ در موسم خاصی ـ در ماه ذی الحجة ـ انجام می شود؛

4: "حج" بر سه قسم است: تمتع، قران و افراد و اهمیت آنها به همین ترتیبی است که، گفته شد و درای مباحث مفصلی است که، در کتابها و مناسک "حج" بیان شده است؛

5: یکی دیگر از اعمال عبادی " عمره " است و آن ـ نیز ـ بر سه قسم است: تمتع، قران و افراد و مباحث مفصلی دارد که، در کتابهای فقهی بیان شده است؛

6: "عمره ی تمتع" کنار "حج تمتع" است و از هم جدا نیستند و در یک سال باید انجام شوند،

7: "عمره ی مفرده" جدای از "حج" است و وقت خاصی ندارد و در طول سال، انجام می شود؛

8: اینها همه هست، ولی چیزی به نام "حج عمره" نداریم و این یک غلط رایج و مشهوری است که ـ متاسفانه ـ گاهی اوقات بر لسان عوام و خواص جاری می شود و این حکایت از غفلت و یا کم اطلاعی می کند.