اقسام و احکام مرتد
334 بازدید
تاریخ ارائه : 2/9/2015 8:21:00 AM
موضوع: فقه و اصول

اقسام و احکام مرتد :

 1: ضروری دین به امری گفته می شود که، مورد اتفاق همه ی فرق اسلامی است و ثبوت و اثباتش برای دین، به نحوی واضح و روشن است که، احتیاج به استدلال ندارد، مثل وجوب نماز، روزه، حج و زکات؛

2: مرتد در لغت به معنی "برگشته" است و در اصطلاح "علم فقه" کسی است که، یکی از ضروریات دین را، تکذیب کند به گونه ای که، منجر به تکذیب خدا و رسول شود؛

 3: مرتد بر دو قسم است:

الف: مرتد فطری و او کسی است که، وقتی ، نطفه اش منعقد شد، لا اقل یکی از دو پدر و مادرش مسلمان بوده و بر فطرت اسلامی متکون شده و به حکم مسلمان بود، تا این که، به سن بلوغ رسید و اسلام را قبول نمود و پس از مدتی مرتد شد، این مرتد ممکن است مرد یا زن باشد؛

ب: مرتد ملی و او کسی است که، هنگامی که، نطفه اش منعقد شد، پدر و مادرش کافر بودند و پس از اینکه؛ به سن بلوغ رسید، اسلام آورد و پس از مدتی به ملت و روش کفر بر گشت و این صنف از مرتد ـ نیز ـ ممکن است مرد یا زن باشد؛

4: حکم مرتد :

الف: مرتد اگر مرد بود و فطری، باید اعدام شود و اموالش بین ورثه تقسیم می سود و زنش باید عده ی وفات نگه دارد؛

ب: مرتد اگر مرد بود و ملی، باید توبه کند و به اسلام بر گردد و اگر توبه نکرد، اعدام می شود و پس از اعدام، اموالش بین ورثه تقسیم می شود؛

ج : مرتد اگر زن باشد ـ چه ملی و چه فطری ـ باید توبه کند و اگر توبه نکرد باید زندان ـ با اعمال شاقه ـ شود، در اوقات پنجگانه ی نماز باید کتک بخورد و زده شود و بدترین لباس و طعام به او داده شود و در زندان می ماند تا بمیرد، یا این که، توبه کند، به هر حال نمی توان او را کشت و این تخفیف در حکم، به سبب نقصان عقل آنها است و احکام و مجازات، دایر مدار عقل است؛

5: این خلاصه ای است از احکام مرتد و اقسام آن و توضیح بیشتر آن باید، در کتابهای فقهی جستجو شود.