تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
علوم تجربی. 
مدرسه 17 شهریور ـ درچه. 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
18.00 
سطح 4 
 
 
 
19.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00