نقد و حاشیه ای بر کتاب «غلو» اثر مرحوم صالحی نجف آبادی.
72 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب از موارد غلوی که نسبت به أئمه«علیهم السلام» و غیر از آنها صورت گرفته است، سخن گفته شده، و بعضی از موارد و مصادیق ،معین گردیده است، مثلا، گفته شده که «برخی نسبت به ابو حنیفه غلو نموده اند و آن را کافر شمرده اند»، جزوه نقدی عالمانه و بدون تعصب، نسبت به این کتاب دارد و نسبت به برخی از موارد و مصادیق مانند "کافر شمردن ابی حنیفه» اشکال دارد و غلو را نمی پذیرد، و مبنای این نقد و اشکال، مبانی و اصولی است که از طریق «اهل بیت» به دست ما رسیده و جزء اعتقادات ما شده است، از جمله روایاتی که مبنای این جزوه قرار گرفته است، «زیارن جامعه کبیره» است که به طریق و سند معتبر از «امام هادی عاشر الحجج» "علیه السلام" به یادگار مانده و از مفاخر مکتب و مذهب امامیه است و بزرگان علما بر قرائت آن مواظبت دارند، و سرتاسر مملو از معارف دینی می باشد، و ائمه «علیهم السلام» را آن گونه که هستند معرفی نموده است.