نمایشگاه قرآن مجید، تهران، در کنار عزیزانم: علی محمد، امیر عباس و خانم فاطمه معصومه، رمضان المبارک.1390.