مشهد مقدس، همراه با نعمتهای الهی، پسران، علی محمد،امیر عباس و موسی الرضا، تابستان 1388.