مشهد مقدس، در کنار فرزند عزیزم، علی محمد، تابستان 1388 .