شهر مقدس «قم»، در صحن جواد الأئمة "علیه و علیهم السلام" در کنار نعمتها و رحمت الهی، فرزندان، علی محمد، امیر عباس، موسی الرضا و خانم فاطمه معصومه .